2015/Dec/30

สวัสดีอีกครั้งครับ
มาต่อกันต่อเลยกับซี่รีย์หนทางสู่ JLPT N2น่ะครับ ต่อจากตอนที่แล้ว ตอนนี้จะเป็นส่วนของการอ่านทำความเข้าใจ โดยผมจะแบ่งเป็นส่วนๆ ตามที่ได้เขียนไว้ในตอนแรก (元新聞男:หนทางสู่ JLPT N2) วิเคราะห์อธิบายน่ะครับ 

ส่วนการอ่านทำความเข้าใจ 読解:どっかい

内容理解(短文)เข้าใจเนื้อหาของเนื้อหาการอธิบายหรือคำสั่งในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน จากการอ่านเรื่องสั้น(ประมาณ200ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 5ข้อ

問題A 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選ばなさい。

(จงเลือกคำตอบถูกต้อง 1234จากการอ่านบทความต่อไปนี้)

「カラスの自動車利用行動」というのは、カラスがクルミ(注1)を道路上に置いて車にひかせ(注2)、割れた中身を食べる行動である。赤信号で停車した車のタイヤの前にクルミを置く行動や、車が通りそうな道路上に前もってクルミを置く行動、走っている車の前に出て行って、停車させ、タイヤの前にクルミを置く行動など、多様な形態がある。筆者は交差点で自分自身が運転していた車の前にクルミを置かれたのがきっかけで、カラスの自動車利用に関心を持った。カラスが上空から木の実を落として割る行動は、以前からよく知られている。しかし、車を利用して割る行動について、いつ、どこで、どんなきっかけで学習され、どのように広まったのか、これまでほとんど知られていない。
(仁平義明「自動車学校で学習したカラス」による)
(注1)クルミ:胡桃
(注2)ひかせる:車輪にものを押し付けて通らせる
 Q 文章の内容と合っているものはどれか。
 1. カラスが自動車を利用して胡桃を割って食べる行動は自動車学校にいる筆者から学んだことだ。
 2. 「カラスの自動車利用」というのはカラスが自動車を停車させ、タイヤの前にクルミを置くことだ。
 3. 車が通りそうな道路上に前もってクルミを置いて、割れた中身を食べるカラスの行動についての詳しいことはほぼしられていない。
 4. カラスにとって上空から木の実を落として割って食べるより、自動車を利用してクルミを割って食べるほうが便利で楽だ。
ความยาก ★★★
เนื่องจากบทความที่ให้มีขนาดสั้นทำให้มีโอกาสที่จะเจอศัพท์ยากน้อย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถือว่าง่ายครับ คำถามส่วนใหญ่ก็มักจะถามถึงว่า ข้อความใดตรงกับในบทความบ้าง(文章の内容と合っているものはどれか。) ผู้เขียนอยากสื่อถึงข้อใดมากที่สุด(筆者が一番言いたいことはどれか。) วืธีทำคืออ่านแบบผ่านแล้วเช็คคำถามแล้วย้อนกลับไปดูที่บทความอีกครั้ง จะได้ประหยัดเวลาเพราะว่าหนึ่งบทความจะถามแต่หนึ่งคำถามเท่านั้น  คำศัพท์ที่ไม่รู้ก็เดาเอาได้ คำถามไม่ได้พลิกแพลง เนื้อเรื่องไม่ได้มีหลอกให้เขว
 
内容理解(中文)เข้าใจเนื้อหาของเนื้อหา สาเหตุผลลัพธ์ ใจความสำคัญ ตลอดจนความเห็นที่ต้องการสื่อของผู้เขียนจากข้อความอธิบาย essay หรือ ข้อคิดเห็นจากการอ่านเรื่องขนาดกลาง(ประมาณ500ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 9ข้อ

問題B 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選ばなさい。

(จงเลือกคำตอบถูกต้อง 1234จากการอ่านบทความต่อไปนี้)

長い間演劇に携わっていても、今でも驚くのが「役者はなぜこれほど変わるのだろう」と言うことである。メイクや衣装で見栄えだけでも相当違って見える。が、変わるのは外見ばかりではない。立ち居振る舞いから、極端な時には人格まで変わってしまったのだろうか、と驚く事がある。

一人の役者に医者の役を当てる。普段着で練習する時はそうでもないが、白衣を着せると途端に医者に見えてくる。役者だから、当然といえば当然だが、医者風の歩き方、所作、話し方に変わっていくのだ。同じ役者に、今度は兵士の役を当て、兵隊の衣装を着せる。( ① )、兵士の歩き方、喋り方になり、果ては思考方法まで兵士に変わっていく。

アメリカの心理学者フィリップ・ジンバルドが②こんな実験を行っている。新聞で公募した二十四名を、無作為に「囚人役」と「看守役」に、半分に分ける。囚人役は警官に逮捕された後、取り調べを受けて囚人服を着せられ、監獄に入れられる。看守役は、制服を着せて、警棒を下げ、囚人を監視する。どちらも、それらしく振舞うよう指示されるわけではない。ところが、ふくを着せるだけで、本物らしい振る舞いになっていたのである。囚人は卑屈な態度を取り、看守は命令口調になる。

言葉遣いは行動が変われば、やがて思考方法も変わってくる。つまり、人は服装によって変わる可能性がある。

(竹内一郎「人は見た目が9割による」

Q 「②こんな実験を行っている」とあるが、実験の内容と合っているものはどれか。

 1. 囚人の役割を演じる人は、命令されるとすぐ卑屈な態度になる。
 2. 看守役の人は服を着せるだけで、動作、口調などもすっかり本物らしいくなった。
 3. 囚人役の人は警察に逮捕されて、取り調べを受けると、自分の罪を白状した。
 4. 看守役の人は警棒を下げ、犯人を監視しているうちに、自分の思考方法まで変わってしまう。
ความยาก ★★★★
บทความมีขนาดยาวขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเจอศัพท์ยากได้เพิ่มขึ้น มักจะมีคำถามจากบทความว่าอันนี้หมายถึงอะไร (refer to) หรือว่าจะออกแนวไวยากรณ์คือให้เติมคำสันธาน บุพบทให้ถูกต้อง  

 

統合理解 เปรียบเทียบเนื้อหา และ ปรับรวมทำความเข้าใจจากข้อความหลายข้อความ (รวมทั้งหมดประมาณ 600ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 2ข้อ

問題C 次の①と②の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

旅は非日常の世界へ入っていくことであり、目的地をどこにするかが重視されることが多い。しかし、私はむしろ目的地に着くまでの過程を大切にしたいと思っている。その過程には思わぬ発見や驚きがあるだろうし、計画していなかった出来事い出会えるかもしれない。少し予定を変えて寄り道(注1)をすることによって、自分が想像していた以上の素晴らしい旅になる可能性が出てくる。たとえ目的地での滞在時間が消られても、そこに行くまでに出会う偶然を大切にすることが、旅全体を楽しくすることになると思う。

(注1) 寄り道:目的地に行く途中で、ほかのところへ寄ること

交通機関が発達することで、人々の移動できる範囲は確実に広がっている。移動にかかる時間も、ひと昔前とは比較できないほど短縮されている。移動にかかる時間が短くなった分、目的地にゆっくり滞在できるようになったのは幸いである。旅の楽しみは、普段とは違う何か見付けることであるから、目的地に少しでも長くいることができるようにしたいものだ。そうすることで、日々のあわただしい生活を忘れて、再び日常に戻るときのためのエネルギーを充電することができる。

Q ①と②がそれぞれ旅をするときに最も重視していることは何か。

 1. ①は目的地までの過程を重視し、②は目的地に長くいられることを重視している。
 2. ①は目的地をどこにするかを重視し、②は移動時間を短くすることを重視している。
 3. ①は滞在中の発見を重視し、②は日常から離れられる場所を選ぶことを重視している。
 4. ①は計画を立てることを重視し、②は移動する範囲を広げることを重視している。
 
ความยาก ★★★★
ข้อสอบในตอนนี้ จะมีบทความขนาดสั้น(หรือกลาง)มาให้2บทความมาให้อ่าน ซึ่งมักจะมีเนื้อหาที่ตรงข้ามเพื่อให้เปรียบเทียบ วิเคราะห์ระหว่างกัน ก่อนอื่นก็ต้องอ่านทั้งสองบทความแล้วจับใจความสำคัญ จากนั้นนำมารวมกันเพื่อตอบ หรือ เปรียบเทียบกันเพื่อตอบ   

 

主張理解(長文)เข้าใจจับประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการสื่อจากเรื่องขนาดยาว(ประมาณ900ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 3ข้อ
問題D 次の①と②の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。
私たちは、すぐに「時間をぞんした」「時間を得した」という。高速で高額の交通手段を利用するとき、私たちは「時間を買う」という表現すら用いるようになっている。
この問題を考えるとき、重要なヒントとなるのが「時間」と「とき」との区別である。この区別は、英語にはない。いや、ないというより、「time」という語のなかで交じり合っていて見分けがつかない。
第一に、「とき」と「時間」とでは、明らかに響きが違う。「とき」はやまとことばで、濃淡のあるやわらかな縁どりをかんじさせ、「時間」は漢語であって、かちっとした明確な輪郭を感じさせる。「とき」は、漢字で「時」と書くよりも、ひらがなで「とき」と書くほうが似つかわしく、逆に「時間」はかな書きでは締まらない。「とき」には、個人的な親しみがこもっているといえばよいのだろうか。これに対して、「時間」は社会的な機能を全面を押し出す。
では、もっとはっきりした意味の差は、現れてこないだろうか。これを見るには、「時間がない」という表現を考えるのが一番の近道である。
「時間がない」と表現するのに、「ときがない」とはいわない。①ここに「時間」と「とき」との端的な意味の差が現れる。「時間」は計量思考に基づく概念であるので、それが減ったり、不足したり、なくなったりするのだと気づく。
逆の場合も考えてみよう。「時間をもてあます」というのに、「ときももてあます。」とはいわない、という対立が見られる。「時間」は、計量思考に基づいているので、必要以上の単位は、余りとして放り出される。そして、その使い道が分からないとき、「時間をもてあます」ということが起こる(「使い道」というのも、「時間」を「お金」と見立てるメタファー(注))。「とき」にはもともと単位と呼べるようなものはなく、従って計量思考にも乗らず、その結果「もてあます」ということも起こらない。(中略)
私たちが手にするのは、その弾性豊かな「とき」ではなく、しばしばいまなお計量思考に縛られた「時間」の方であるのかもしれないから。②「自由時間」という名の不自由な「時間」ーーー。「自由時間」が、もし人を拘束する連続的な時間の谷間にしつらえられた小さな隙間のことであるなら、それは「拘束されていない時間」という消極的・否定的な時間であり、間もなく拘束される時間のことである。
(中略)
「時間」の世界では<する>という行動原理支配的であるのに対し、「とき」の世界では、< >という心構えが重要だと思う。不断に注視しながら< >のを待つ。積極的に< >のを待つ。③「とき」は、ゆっくりと成長するいのち。いのちは< >ものである。これから「時間」に対する「とき」のメタファーを、すこしずつ、ゆっくりと育てていくことができるかもしれない。
(瀬戸健一「メタファー思考による」
(注)メタファー:隠喩
Q < >には同じ語が入る。最も適切な語は次のどれか。
 1. ある
 2. くる
 3. なる
 4. みる
 
ความยาก ★★★★★
บทความมีขนาดยาวที่สุด และมีแนวโน้มว่าจะยากที่สุดด้วย แล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ทิ้งไปเลยครับ ไปทำที่ทำได้หรือคิดว่าพอจะทำได้ดีกว่า ในการสอบนั้นการแมเนจเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกัน มีเวลาเหลือแล้วค่อยกลับมาทำใหม่
 
 
情報探索 ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นจากโฆษณา แผ่นพับ นิตยสารข้อมูล ประกาศ ความยาวประมาณ 700ตัวอักษร ออกสอบประมาณ 2ข้อ
問題E 次はY県における運転免許の更新手続きについて示したものである。後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。
 
             運転免許の更新手続きについて
申請種類 ①運転免許証 ②更新連絡書 ③写真1枚(6ヶ月以内、縦3cmX横2.4cm)
   ④本籍・氏名を変更した方は本籍が記載された住民票の写し
   ⑤住所を変更した方は、住民票の写しまたは郵便物などで新しい住所が確認できるもの
   ⑥70際以上の方は、高齢者講習等修了証明書
 
手数料 ①優良運転者の方:3250円 (更新手数料2550円・更新手数料700円・講習時間30分)
   ②一般運転者の方:3600円 (更新手数料2550円・更新手数料1050円・講習時間1時間)
   ③違反運転者又は初回更新者の方:4250円 (更新手数料2550円・更新手数料1700円・講習時間2時間)
   ※高齢者講習を受講された等の更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。
分類
 分類  運転期間 致死傷事故 反則点数  違反行為 更新後有効期間
優良運転手 5年以上  なし   0   なし   5年
一般運転手 5年以上  なし  3点以下  一回のみ   5年
違反運転手 5年以内  ある  4点以下  二回以上   3年
初回更新手 5年未満  なし  3点以下  一回のみ   3年
 
※前記の優良運転者及び一般運転者に該当する方であっても、更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の
有効期間は4年間、72以上の方の有効期間は3年間となります。
 
Q Y県出身の71歳である山中さんは運転期間は5年未満で、今まで一回のみ3点以下の違反運転をした。住所や名前に変更したことがなかったこと、運転免許の更新手続きに必要なものは次のどれか。
 1. 運転免許、更新連絡書、写真、高齢者講習終了証明書、2550円
 2. 運転免許、更新連絡書、写真、住民票の写し、3600円
 3. 運転免許、更新連絡書、写真、住所が確認できるもの、3250円
 4. 運転免許、更新連絡書、写真、高齢者講習終了証明書、4250円
 
ความยาก ★★★
บทความมีขนาดค่อนข้างยาว แต่ว่าเนื้อหาจะตายตัวเพราะส่วนใหญ่บทความที่ออกจะเป็นประกาศ วิธีทำ ระเบียบ ข้อบังคับ อ่านเนื้อหาให้รอบคอบคิดว่าไม่ได้เกินความสามารถที่จะทำ
 
เช่นเดียวกันครับ ลองทำดูเพื่อทดสอบตัวเองว่าทำได้ประมาณไหน แต่ไม่ต้องกังวลน่ะครับ ผมจะหาวิธีที่มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆในการอ่านบทความสำหรับทำข้อสอบในส่วนการอ่านทำความเข้าใจ (โปรดติดตามกันต่อไป)
ส่วนของการฟังจับใจความ 聴解:ちょうかい นั้น ผมคงเอาตัวอย่างมาให้ฟังกันไม่ได้น่ะครับ แต่จะวิเคราะห์แนวข้อสอบให้ได้รู้กัน(ขอเวลาไปหาเรียบเรียงก่อนน่ะครับ)
 
จากใจ © DEC 2015 元新聞男
 
***สำหรับเฉลยนั้นดูได้จากคอมเมนต์ข้างล่างน่ะครับ

問題A  3 問題B  2 問題C  1 問題D  3 問題E  4
#1 by 元新聞男 At 2015-12-30 14:59,

元新聞男
View full profile