2015/Dec/26

สวัสดีครับ หายหัวไปนาน(นานมาก กว่าห้าปี) กลับมาครั้งนี้ พร้อมกับซี่รีย์ใหม่ เกี่ยวกับเนื้อหาการเตรียมตัวสอบ JLPT N2(日本語能力試験)

จากประสบการ์ณอันแสนจะเก่าแก่ของผม จะพยายามขุดคุ้ยมานำเสนอ ให้เรียบง่าย กะทัดรัด โดยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะนำคนที่ต้องการ ตั้งใจจะสอบให้ผ่านไปยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้

ก่อนมาญี่ปุ่นผมสอบแล้วสอบอีก มันก็ตกแล้วตกอีก 4級4ปี แต่พอรู้เคล็ดของมันจะทำให้จับจุดได้ อ่านไปก็จะประหยัดเวลาประหยัดแรงไปได้แยะ 2級กับ1級ใช้แค่ปีเดียว เพียง

แต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนน่ะครับ ผมสอบมาแล้วเป็นหลายปี แนวข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว แต่จะพยายามนำเสนอตามประสบการ์ณของผมที่ผ่านมา สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ผมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือพื้นฐานทั้งหลายมาก่อนน่ะครับ เพราะผมช่วยทวนและเจาะประเด็นเพื่อสอบเท่านั้น ไม่ลงลึกไปถึงพื้นฐาน เช่นตัวอักษร การผันกริยาเป็นรูปต่าง 〜ます 〜た 〜て ไวทยากรณ์หลักๆของ N3 N4 นั้น ต้องรบกวนไปอ่านเอาเองก่อน สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลย อย่าไปลองดีกว่าครับ เปลืองเงินเสียเวลาไปสอบเปล่าๆ เอาไปซื้อหนังสือ ลงคอร์สเรียนให้รู้เพิ่มจะดีกว่า

แล้วที่ผมจะเสนอเป็นการเตรียมตัวสอบสำหรับ N2น่ะครับ เพราะว่าจากประสบการ์ณพบว่า N1ยากไปที่จะสอนกันทางหนังสือเพียงอย่างเดียว ต้องเรียนรู้ ขวนขวายเอาเองจากหนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นอ่าน (ลองดูแล้วพบว่ายากกว่า 1級อีก) ส่วน N3 หรือ ตำ่กว่านั้น ผ่านไปก็เอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้ ทั้งสมัครงานหรือเรียนต่อ

ก่อนอื่นมารู้จักกับข้อสอบJLPTกันก่อนเลย อย่างคำที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (สามารถไปหาอ่านได้จากเว็บ http://www.jlpt.jp/e/about/index.html ผมสรุปเอาสั้นๆน่ะครับ)

JLPT = Japanese-Language Proficient Test แปลเป็นไทยคือ การสอบวัดระดับความสามารถในภาษาญี่ปุ่น เริ่มสอบมาตั้งแต่ปี 1984 ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดการเข้าทำงาน เข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น

เป็นการทดสอบแบบปรนัย แบบเก่าแบ่งเป็นระดับ 1級 2級 3級 และ4級(ถึงปี2009) แบบใหม่แบ่งเป็น N1,N2,N3,N4,N5 (โดยที่เพิ่มN3มาระหว่าง 2級กับ3級)

ตารางการสอบ สอบปีละสองครั้ง โดยในปี2016 จะสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2016และ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016   (วันสอบที่ญี่ปุ่น)

รายละเอียดในข้อสอบ คะแนนเต็ม 180 คะแนน แบ่งเป็นการให้คะแนนเป็นสามส่วน

① 言語知識:げんごちしき ความรู้ด้านภาษา(文字:もじตัวอักษร 語彙:ごいศัพท์ 文法:ぶんぽไวยากรณ์) คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

文字・語彙  漢字読み วิธีอ่านตัวคันจิ  ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                表記 คันจิตัวไหน (ตรงข้ามกับ 漢字読み) ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                語形成 คำต่อหน้าต่อท้าย คำผสม ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                文脈規定 เลือกให้คำจากบริบท ออกสอบประมาณ 7ข้อ

                言い換え類義 เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน มาใช้แทนกัน ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                用法 ออกสอบประมาณ 5ข้อ

文法          文の文法1(文法形式お判断)เลือกการใช้รูปประโยคจากเนื้อหาของประโยคที่กำหนดให้ ออกสอบประมาณ 12ข้อ

                文の文法2(文の組み立て)เลือกการใช้คำเชื่อมประโยค(สันธาน บุพบท)จากเนื้อหาของประโยคที่กำหนดให้ ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                文章の文法  ออกสอบประมาณ 5ข้อ

② 読解:どっかい การอ่านทำความเข้าใจ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

                内容理解(短文)เข้าใจเนื้อหาของเนื้อหาการอธิบายหรือคำสั่งในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน จากการอ่านเรื่องสั้น(ประมาณ200ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 5ข้อ

                内容理解(中文)เข้าใจเนื้อหาของเนื้อหา สาเหตุผลลัพธ์ ใจความสำคัญ ตลอดจนความเห็นที่ต้องการสื่อของผู้เขียนจากข้อความอธิบาย essay หรือ ข้อคิดเห็นจากการอ่านเรื่องขนาดกลาง(ประมาณ500ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 9ข้อ

                統合理解 เปรียบเทียบเนื้อหา และ ปรับรวมทำความเข้าใจจากข้อความหลายข้อความ (รวมทั้งหมดประมาณ 600ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 2ข้อ

                主張理解(長文)เข้าใจจับประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการสื่อจากเรื่องขนาดยาว(ประมาณ900ตัวอักษร) ออกสอบประมาณ 3ข้อ
                情報探索 ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นจากโฆษณา แผ่นพับ นิตยสารข้อมูล ความยาวประมาณ 700ตัวอักษร ออกสอบประมาณ 2ข้อ
 
③ 聴解:ちょうかい การฟังจับเนื้อความ คะแนนเต็ม 60 คะแนน(ให้น้ำหนักกับการฟังจับใจความมากขึ้นเป็นหนึ่งในสาม โดยแบบเก่าจะให้คะแนนเพียงหนี่งในสี่)
                課題理解 ฟังเรื่องแล้วรู้ข้อมูลในเชิงรูปธรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือตอบคำถาม ออกสอบประมาณ 5ข้อ
                ポイント理解 ฟังเรื่อง จับประเด็นที่ต้องการรู้ได้ ออกสอบประมาณ 6ข้อ
                概要理解 ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเข้าใจถึงข้อความที่ต้องการสื่อ การแสดงออก ออกสอบประมาณ 5ข้อ
                即時応答 ฟังบทสนทนาถาม-ตอบสั้นๆ แล้วคิดตอบได้อย่างรวดเร็ว ออกสอบประมาณ 12ข้อ
                統合理解 ฟังเรื่องยาวแล้วเปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูล เข้าใจถึงเนื้อหา ออกสอบประมาณ 4ข้อ
 

สำหรับ N2 แบ่งเวลาสอบเป็นสองครึ่ง ครี่งแรกเวลา 105นาที กับการทำส่วนความรู้ด้านภาษา กับ การอ่านทำความเข้าใจ และครึ่งหลังอีก 50นาทีในการฟังจับใจความ (เปิดเทปฟังแล้วทำ)

เกณท์ผ่านคือคะแนนรวมต้องเกิน 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 (ซึ่งถือว่าระดับการผ่านง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับแบบเก่า) และคะแนนในแต่ละส่วนต้องเกิน 19คะแนน ถ้ามีส่วนที่ตำกว่า19คะแนน แม้แต่ส่วนเดียวก็จะตกทันที (ถือว่ามาตรฐานไม่ได้ เก่งเพียงแค่อย่างในอย่างหนึ่ง ไม่พอใช้)

คอนเซปต์ของการสอบจะเป็นการเน้นความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการอ่านและการฟังเป็นหลัก เน้นให้ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันกับคนญี่ปุ่น โดยเนื้อหาจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การไปติดต่อธุรกรรมต่างๆ หาข้อมูลจากประกาศแจ้ง เป็นต้น

ผมจะเสนอเป็นตอนๆไป โดยอ้างอิงจากสอบในระบบเก่าที่ยังคงเดิมอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วจะเสริมข้อสอบใหม่เข้าไปด้วย(เพราะว่าสอบแบบใหม่มีลักษณะสอบที่เพิ่มเข้ามาด้วย) ผมถือว่าผมทำเพื่อเป็นการทวนตัวเองไปด้วยในตัว ผิดถูกประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ครับ

©DEC 2015 元新聞男


元新聞男
View full profile